background navigation

Aanvraag Algemeen Verbindend Verklaring

Stichting Batterijen dient samen met Stichting OPEN een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) in bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle bij Stichting Batterijen aangesloten producenten en importeurs zijn hierover persoonlijk per mail geïnformeerd. Aan hen is gevraagd om het AVV verzoek te ondersteunen. Graag leggen wij uit waarom een AVV belangrijk is.

Al meer dan 25 jaar geeft Stichting Batterijen namens haar deelnemers (producenten/importeurs) invulling aan de producentenverantwoordelijkheid voor batterijen. Sinds 2018 is dat collectieve systeem voor draagbare batterijen en accu’s Algemeen Verbindend Verklaard. De huidige AVV van het collectieve systeem loopt af en dient te worden hernieuwd. De nieuwe AVV wordt aangevraagd door Stichting Batterijen en Stichting OPEN gezamenlijk. Stichting Batterijen als belangenbehartiger en Stichting OPEN als de producentenorganisatie van het collectieve systeem.

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. We beogen om onderstaande vragenlijst in de komende maanden telkens aan te vullen. Daarnaast zijn wij graag bereid om langs andere weg vragen te beantwoorden en nadere informatie te verstrekken. Neem daarvoor contact op met Harm Noorman via mail: [email protected] of telefoonnummer 079 – 363 20 93.

1. Waarom is collectieve uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid belangrijk?

Collectieve uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid met een AVV is om verschillende redenen belangrijk. Het is voor (veel) producenten en importeurs van batterijen niet goed mogelijk of heel inefficiënt om zelf zorg te dragen voor nakoming van de wettelijke verplichtingen uit hoofde van producentenverantwoordelijkheid. Producenten en importeurs hebben immers niet of weinig zicht waar de batterijen die ze op de markt hebben gebracht als afval vrijkomen.

Daarnaast gelden er landelijk eisen die een bepaalde schaalgrootte vragen van het systeem van inname en recycling zoals dat de inname kosteloos moet zijn, sprake moet zijn van landelijke dekking met het innamesysteem en dat het innamesysteem het gehele jaar beschikbaar moet zijn.

Kortom, individuele nakoming van de producentenverantwoordelijkheid is niet goed mogelijk, zeker niet voor elke producent of importeur van batterijen. Daarom wordt bij batterijen – net als bij producentenverantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld autobanden, verpakkingen en elektrische apparaten – al jaren gekozen voor collectieve uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid.

2. Waarom een Algemeen Verbindend Verklaring?

Een AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden naar rato bij te dragen aan de kosten van de collectieve inzameling en recycling van batterijen en accu’s in Nederland en dat is wel zo eerlijk.

Een efficiënte en doelmatige inzameling en recycling van batterijen in de afvalfase vereist schaalgrootte en een collectieve financiering, door middel van een transparante afvalbeheerbijdrage die door alle producenten en importeurs in Nederland wordt betaald naar rato van hun afzet op de Nederlandse markt.

Alleen als iedere producent en importeur bijdraagt is dat collectieve systeem van inname en recycling tegen redelijke kosten in stand te houden. Daarom is het van belang om te bewerkstelligen dat ook de producenten en importeurs, die niet reeds vrijwillig deelnemer zijn (zogenoemde free-riders), verplicht worden de afvalbeheerbijdrage af te dragen.

Met een AVV rapporteren en betalen alle producenten en importeurs aan één organisatie die de inzameling en recycling in Nederland optimaal kan organiseren. Zo is geborgd dat de inzameling en recycling van batterijen altijd op een effectieve en efficiënte wijze blijft geschieden en dat hierover transparant en eenduidig wordt gerapporteerd aan de overheid.

3. Gaan Stichting Batterijen en Stichting OPEN samenwerken?

Op 18 juli 2022 zijn de producenten en importeurs van batterijen geïnformeerd dat Stichting Batterijen de krachten bundelt met Stichting OPEN: dat bericht treft u hier. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de aan te vragen AVV zal de website en communicatie van Stichting OPEN ook informatie bevatten voor producenten en importeurs van batterijen.

4. Hoe is de rolverdeling in de krachtenbundeling van Stichting Batterijen en Stichting OPEN?

Stichting OPEN zal als producentenorganisatie de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte batterijen op zich nemen. Daartoe zal de bestaande uitvoeringsstructuur van het collectieve systeem voor afgedankte batterijen – waaronder de ICT systemen, de mensen en de overige middelen – bij Stichting OPEN worden ingebracht. Stichting Batterijen zal vervolgens via de governance structuur van Stichting OPEN de belangen kunnen blijven behartigen van de producenten en importeurs van batterijen en accu’s en kunnen zorgdragen voor de beleidsmatige aansturing van de uitvoering ten behoeve van deze producenten en importeurs. Kortom, de bestaande vertrouwde basis blijft behouden en wordt doorontwikkeld.

5. Is er nu ook al een AVV?

Er is nu ook al een AVV. Die AVV kunt u hier vinden. De huidige AVV loopt eind 2023 af. Om het collectieve systeem van inzameling en recycling te kunnen voortzetten is wederom een AVV noodzakelijk. Daartoe doen Stichting Batterijen en Stichting OPEN een nieuwe aanvraag AVV.

6. Waarom wordt er nu een AVV Aanvraag gedaan?

De huidige AVV loopt eind 2023 af. Het gaat bij de onderhavige AVV Aanvraag dus eigenlijk om een soort van verlenging. De ervaring leert dat de doorlooptijd van de aanvraag zeker zes maanden bedraagt. Het is dus van belang om op korte termijn de aanvraag voor een nieuwe AVV in te dienen. Doel is indiening van de aanvraag AVV in het tweede kwartaal 2023.

7. Wat verandert er bij de nieuwe AVV ten opzichte van de huidige AVV?

Voor u als deelnemer aan het collectief verandert er weinig na goedkeuring van de AVV Aanvraag. U neemt immers al deel aan het collectieve systeem en dat systeem blijft de basis voor de uitvoering onder de nieuwe AVV. Er zijn twee veranderingen ten opzichte van de huidige AVV:

  1. Door de komst van de Batterijenverordening komt er een nieuw wettelijk kader voor de producentenverantwoordelijkheid. Dit wettelijk kader bepaalt dat de categorie draagbare batterijen het gewicht van 0 tot 5 kg betreft. Daarom zal de nieuwe AVV als scope draagbare batterijen van 0 tot 5 kg (moeten) hebben.
  2. De nieuwe AVV wordt aangevraagd door Stichting Batterijen en Stichting OPEN gezamenlijk. Stichting Batterijen als belangenbehartiger en Stichting OPEN als de producentenorganisatie van het collectieve systeem.

8. Wat zijn de vervolgstappen na indiening van de aanvraag AVV?

De aanvraag voor een AVV wordt ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er vindt een toetsing plaats door het Ministerie; de aanvraag wordt door verschillende afdelingen beoordeeld. Na inwerkingtreding heeft de Algemeen Verbindend Verklaring een geldigheid van vijf jaar.

9. Wat betekent de AVV voor de tarieven (beheerbijdrage)?

Om de inzameling en recycling van batterijen te kunnen bekostigen, worden de benodigde tarieven (beheerbijdragen) vastgesteld en in rekening gebracht bij producenten en importeurs op basis van door hen op de markt gebrachte batterijen. Stichting OPEN en Stichting Batterijen hebben geen winstoogmerk. De tarieven zijn kostendekkend. Doordat de AVV er voor zorgt dat alle producenten en importeurs verplicht worden evenredig bij te dragen kan het collectieve systeem tegen redelijke kosten zorg dragen voor inzameling en recycling en is er een eerlijk speelveld. Alle producenten en importeurs dragen op een gelijke wijze bij.

10. Waar vind ik wat mijn rechten en verplichtingen zijn als producent of importeur onder een AVV?

De rechten en verplichtingen van de producent en importeur volgen uit de afvalbeheerbijdrageovereenkomst. Het is die overeenkomst die algemeen verbindend wordt verklaard. Daardoor gaat die overeenkomst gelden voor alle producenten en importeurs van batterijen, ook als zij de overeenkomst niet zelf hebben ondertekend (vergelijk het met collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) die vaak ook gelden zonder dat werkgever en werknemer de voorwaarden zelf direct hebben afgesproken). De afvalbeheerbijdrageovereenkomst onder de huidige AVV kunt hier vinden.

11. Kan ik er van afzien om aan een AVV mee te doen?

Individuele producenten en importeurs kunnen nadat de AVV is verleend een ontheffing aanvragen van de verplichting om een afvalbeheerbijdrage af te dragen. Zij moeten dan – kort gezegd – kunnen aantonen dat zij zelf op adequate en vergelijkbare wijze kunnen voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de producentenverantwoordelijkheid op hen rusten. Een verzoek tot ontheffing moet bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden ingediend.

12. Hoe zit het met producenten/importeurs die nog niet zijn aangesloten?

Stichting OPEN gaat na inwerkingtreding van de AVV als producentenorganisatie actief op zoek naar producenten en importeurs die nog niet zijn aangesloten en dus nog geen afvalbeheerbijdrage afdragen (de zogeheten free-riders), zodat zij ook gaan meebetalen aan het collectieve systeem.

13. Waarom draagt een AVV via Stichting Batterijen en Stichting OPEN bij aan een doelmatige invulling van de producentenverantwoordelijkheid?

Stichting OPEN en Stichting Batterijen vragen de AVV aan; Stichting OPEN vormt de producentenorganisatie. Met een AVV rapporteren en betalen alle producenten aan één producentenorganisatie die de inzameling en recycling in Nederland optimaal kan organiseren. Met de AVV onder één producentrenorganisatie bundelen de producenten/importeurs de krachten voor een stevige vertegenwoordiging van batterijen en accu’s richting de overheid en andere stakeholders.

14. Wie is Stichting OPEN?

Stichting OPEN is initieel opgericht om collectief uitvoering te geven aan de producentenverantwoordelijkheid voor elektrische apparaten in Nederland. Stichting OPEN is zo opgezet dat in haar governance structuur ook de producentenverantwoordelijkheid voor andere producten kan worden vormgegeven. Op 18 juli 2022 zijn de producenten en importeurs van batterijen geïnformeerd dat Stichting Batterijen de krachten bundelt met Stichting OPEN: dat bericht treft u hier. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de aan te vragen AVV zal de website en communicatie van Stichting OPEN ook informatie bevatten voor producenten en importeurs van batterijen.

15. Hoe zijn de producenten en importeurs van batterijen straks vertegenwoordigd in Stichting OPEN

Er zal in het bestuur van Stichting OPEN een bestuurder worden benoemd ten behoeve van de batterijenproducenten. Die bestuurder zal binnen het bestuur van Stichting OPEN specifiek gericht zijn op aansturing en uitvoering van de verplichtingen die op producenten en importeurs van batterijen rusten. Voornoemde bestuurder zal worden benoemd onder meer via Stichting Batterijen.