background navigation

Algemeen Verbindend Verklaring

Stibat is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van inzameling en verwerking van afgedankte batterijen in Nederland. Stibat heeft namens Stichting Batterijen een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de bestaande inzamelstructuur ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Graag leggen wij uit waarom wij dit verzoek hebben gedaan.

Op iedere producent (fabrikant of importeur) van batterijen en accu’s in Nederland rust een wettelijke producentenverplichting, waaronder de belangrijke verplichting een minimum inzamelpercentage van 45% te behalen. Daarnaast dient iedere producent van batterijen zorg te dragen voor een goed werkend landelijk dekkend inzamelsysteem, moet op een efficiënte wijze zorggedragen worden voor de verdere verwerking van de batterijen én dient de overheid jaarlijks te worden geïnformeerd omtrent deze inspanningen.

Omdat het voor individuele producenten ondoenlijk is op tegen een redelijk kostenniveau aan al deze verplichtingen te voldoen, is meer dan twintig jaar geleden besloten dit samen te doen; in een collectief. Inmiddels telt dit collectief (Stichting Batterijen) ruim 900 aangesloten producenten.

Waarom een Algemeen Verbindend Verklaring?

 • Het realiseren van het wettelijk minimum inzamelpercentage van 45% is een gezamenlijke inspanning en vereist een effectieve en efficiënte verwijderingsstructuur. Een Algemeen Verbindend Verklaring zorgt ervoor dat elke verwijderingsstructuur voor batterijen in Nederland wordt getoetst aan het bestaande systeem van Stibat. Zo is geborgd dat de inzameling en recycling van batterijen altijd op een effectieve en efficiënte wijze blijft geschieden en dat hierover transparant en eenduidig wordt gerapporteerd aan de overheid.
 • Een betaalbare, doelmatige verwijderingsstructuur, vereist schaalgrootte en een collectieve financiering, middels een transparante betaalbare afvalbeheersbijdrage die door alle producenten in Nederland wordt betaald naar rato van hun afzet op de Nederlandse markt. Alleen als iedere producent bijdraagt is de verwijderingsstructuur tegen redelijke kosten in stand te houden. Daarom is het van belang om te bewerkstelligen dat ook de producenten, die niet reeds vrijwillig deelnemer zijn (zogenoemde Free-riders), verplicht worden de afvalbeheersbijdrage af te dragen. Een Algemeen Verbindend Verklaring, die is toegekend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zorgt ervoor dat alle producenten verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van batterijen en accu’s in Nederland en dat is wel zo eerlijk.
 • Gevolgen voor de deelnemers van Stichting Batterijen

  In feite verandert er voor de huidige deelnemers van Stichting Batterijen bijna niets na de goedkeuring van de Algemeen Verbindend Verklaring. Zij voldoen immers al volledig aan de producentenverplichtingen uit het Besluit beheer batterijen, doordat zij zijn aangesloten bij Stichting Batterijen en reeds een afvalbeheersbijdrage betalen.

  De vervolgstappen

  De aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring is ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier wordt de aanvraag door verschillende afdelingen beoordeeld. Ook de Inspectie Leefomgeving en Milieu oordeelt over de aanvraag. Indien de Algemeen Verbindend Verklaring akkoord wordt bevonden, heeft de Algemeen Verbindend Verklaring een geldigheid van vijf jaar.

  Meer weten?

  Heeft u nog vragen over de Algemeen Verbindend Verklaring, neemt u dan contact met ons op.