background navigation

Disclaimer

Alle op deze website gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op deze website, die u wordt aangeboden door Stibat.

Toestemming

Stibat, de directie, haar medewerkers en/of bij deze website betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze website.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze website opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stibat is verboden. De informatie en/of programmatuur op deze website is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Stibat behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor informatie, producten/diensten en de inhoud van producten/diensten te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren. Aan de door Stibat op deze website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stibat zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website van Stibat kan niet leiden tot schadevergoeding door Stibat. Stibat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Downloads

Alle software en documenten die vanaf de website kunnen worden gedownload zijn auteursrechtelijk beschermd werk van Stibat of haar licentiegevers. Deze mogen uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst. Het downloaden, installeren en verder gebruiken is pas toegestaan nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst. Voor software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrechtovereenkomst verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

E-mail

De informatie verzonden in een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Stibat, niet toegestaan. Stibat staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Stibat kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.