background navigation
Terug naar Stichting EPAC

Algemeen Verbindend Verklaring

Stichting EPAC is al sinds 2015 actief op het gebied van inzameling en verwerking van afgedankte fietsaccu’s in Nederland. Stibat heeft namens Stichting EPAC een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de bestaande inzamelstructuur ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Graag leggen wij op deze pagina uit waarom wij dit verzoek hebben ingediend.

De kracht van het collectief

Op iedere producent (fabrikant of importeur) van fietsaccu’s in Nederland rust een wettelijke producentenverplichting, waaronder de belangrijke innameverplichting. Daarnaast moet iedere producent op efficiënte wijze zorgdragen voor de verdere verwerking van de fietsaccu’s én dient de overheid jaarlijks te worden geïnformeerd omtrent deze inspanningen.
Omdat het voor individuele producenten ondoenlijk is om tegen een redelijk kostenniveau aan al deze verplichtingen te voldoen, besloten fabrikanten en importeurs van elektrische fietsen samen te werken in een collectief.

Waarom een Algemeen Verbindend Verklaring?

Een effectieve en efficiënte verwijderingsstructuur vereist een gezamenlijke inspanning. Een Algemeen Verbindend Verklaring zorgt ervoor dat elke verwijderingsstructuur voor fietsaccu’s in Nederland wordt getoetst aan het bestaande systeem. Zo is geborgd dat de inzameling en recycling van fietsaccu’s altijd op een effectieve en efficiënte wijze blijft geschieden en dat hierover transparant en eenduidig wordt gerapporteerd aan de overheid. Een betaalbare, doelmatige verwijderingsstructuur vereist schaalgrootte en een collectieve financiering, middels een transparante betaalbare afvalbeheersbijdrage die door alle producenten in Nederland wordt betaald naar rato van hun afzet op de Nederlandse markt. Alleen als iedere producent bijdraagt is de verwijderingsstructuur tegen redelijke kosten in stand te houden. Daarom is het van belang om te bewerkstelligen dat ook de producenten, die niet reeds vrijwillig deelnemer zijn (zogenoemde free-riders), verplicht worden de afvalbeheersbijdrage af te dragen. Een Algemeen Verbindend Verklaring die is toegekend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zorgt ervoor dat alle producenten verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van fietsaccu’s in Nederland. Dat is wel zo eerlijk.

Gevolgen voor deelnemers Stichting EPAC

In feite verandert er voor de huidige deelnemers van Stichting EPAC bijna niets na de goedkeuring van de Algemeen Verbindend Verklaring. Zij voldoen immers al volledig aan de producentenverplichtingen uit het Besluit beheer batterijen, doordat zij zijn aangesloten bij Stichting EPAC en reeds een afvalbeheersbijdrage betalen.

De vervolgstappen

De aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring is ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier wordt de aanvraag door verschillende afdelingen beoordeeld. Ook de Inspectie Leefomgeving en Milieu oordeelt over de aanvraag. Indien de Algemeen Verbindend Verklaring akkoord wordt bevonden, heeft de Algemeen Verbindend Verklaring een geldigheid van vijf jaar.

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen over de Algemeen Verbindend Verklaring? Of wilt u ook graag EPAC-deelnemer worden en heeft u meer informatie nodig?
Neem dan contact op met Harm Noorman, Manager Producentenservices. Onderaan deze pagina (met tevens alvast meer informatie rondom de producentenverantwoordelijkheid) staan zijn contactgegevens.

EPAC Jaarverslag 2018

Benieuwd naar de highlights in woord en beeld van het EPAC Jaarverslag 2018? Klik hier om deze te bekijken.

Voorlichting consumenten

Het informeren van consumenten (de eindgebruikers van de fietsaccu’s) ziet Stichting EPAC als een belangrijk onderdeel van de producentenverantwoordelijkheid. Voorlichting en gedragsverandering zijn hierbij belangrijke facetten. Denk hierbij aan berichten via de social media en het publiceren van blogs. Een mooi voorbeeld is de visualisatie van de levenscyclus van een fietsaccu. Klik hier om deze te bekijken.